Business partner

Investor Relations

Financial Statement

Financial Statement Date
Financial Statement 31 December 2019 31/12/2019
Financial Statement 31 December 2018 31/12/2018

Financial Statement

รายการ รายละเอียด

Financial Overview

MD&A

รายการ รายละเอียด

MD&A

Annual Report

Form 56-1

รายการ ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 01/02/2018
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 01/02/2019
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 01/02/2020

Shareholder Meeting

หัวข้อการประชุม รายละเอียด
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
รูปภาพบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

      ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของทุนชำระแล้ว

 1. นายวีระพล                  ไชยธีรัตต์

132,349,086

21.004

 1. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด  *

108,828,452

17.272

 1. นางจารุณี                     ชินวงศ์วรกุล

39,780,000

6.313

 1. นายเพ่งเพียร               เหล่ากำเนิด

31,242,800

4.958

 1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

30,000,000

4.761

 1. นายราเชน                   กฤษราลัมณ์

19,021,100

3.019

 1. นายประพันธ์               ครรชิตาวรกุล

18,900,193

3.000

 1. นางนิธิมา                    เหล่ากำเนิด

15,560,000

2.469

 1. นายวิทยา                   นราธัศจรรย์

13,000,000

2.063

 1. นายธีรเสฏฐ์                มโนเกษมสันต์

10,344,096

1.642

 1. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

211,077,401

33.499

รวม

630,103,128

100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล            

           บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถาณการณ์ในขณะนั้นๆด้วย

            บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อย) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถาณการณ์ในขณะนั้นๆ

 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปี 2561

 ปี 2559 2560 2561
 อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 0.22 0.15
 เงินปันผลต่อหุ้น 0.0329 0.0329 0.0329
 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 19.62 15.04 17.06

 

 

Corporate Governance

รายการ รายละเอียด

Corporate Governance

Newsroom

หัวข้อข่าว
ข่าว CWT