หน้าที่ขององค์กร

หน้าที่ขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร :

 

               ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

 

               ด้านพนักงาน: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การเคารพ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ด้วยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

 • การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี: บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมั่นคงได้อีกด้วย ข้อปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในส่วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผ้าปิดจมูก+ผ้ากันเปื้อน และสวมถุงมือ เพื่อป้องกันสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันผมเข้าไปพันในเครื่องจักร, ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องดูดฝุ่นหนัง สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรการที่ทำให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุขและยินดีในการทำงานให้กับบริษัทฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้อย่างอิสระ เสรีภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็นต้น

 

 • การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน: บริษัทฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทฯมีสายงานทางด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ 

 

 • การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษัทฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และปรับเพิ่มผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

 • การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริษัทฯมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตำแหน่งพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

 • การให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริษัทฯมีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจน เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

 

 • การจ้างงานคนพิการ เปิดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ

 

 • การรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท พิจารณาดำเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ

 

 • สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี

 

 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมการมีสุขพลานามัยที่ดี

 

               เจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและบริษัทฯ เช่นการนำเงินกู้ยืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

 

               ด้านคู่ค้า: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

 

               ด้านคู่แข่งขัน: บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการ และไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ

 

               ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

 

               ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม  โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

 

 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้          

 
ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชน
                        - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตหนัง chrome-free  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                        - ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่นการควบคุมผลกระทบต่‹อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้Œอบังคับที่เกี่ยวข้Œองอย่‹างครบถ้วน  เช่น ปัจจัยสำคัญของโรงฟอกหนัง คือ น้ำเสีย  โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลางที่บริษัทตั้งอยู่ ในที่นี้คือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมียมที่ได้รับจากกระบวนการบำบัดจะถูกแยกออก และนำไปฝังกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ
 
ด้านพลังงาน : บริษัทฯได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ, เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
                        - ส่งเสริมให้Œพนักงานใช้Œทรัพยากรที่มีอยู่‹อย่‹างประหยัดและก่‹อให้Œเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้Œกระดาษรีไซเคิล, การใช้Œนํ้าอย่างประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้Œน
                        - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้Œองกับนโยบายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้Œอม บริษัทฯ ได้เปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งเป็šนหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทานแทน ทำให้ไม่‹ต้Œองเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และได้ทำสวิสต์ไฟแยกในแต่ละจุด ทำให้ไม่ต้องเปิดไฟพร้อมกันทีเดียวหลายดวง
                        - ลดอุบัติเหตุในกระบวนการขนส่‹ง ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบริหาร ยานพาหนะ   โดยบริษัทฯ มีการกําหนด Speed Limit ของ Fleet รถยนต์ ว่าให้Œใช้Œความเร็วในการขับขี่ที่ 80 - 90 กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้Œประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และช่‹วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กร โดยกำหนดนโยบายในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้


ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร :
               ด้านผู้บริหาร: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งเสนอโครงการ ESOP แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
               ด้านพนักงาน: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยการสร้างความยุติธรรม การเคารพ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม  ด้วยความเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

 • การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี: บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้กิจการเกิดความความมั่นคงได้อีกด้วย  ข้อปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในส่วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมีพนักงานจะต้องมีผ้าปิดจมูก+ผ้ากันเปื้อน และสวมถุงมือ เพื่อป้องกันสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน, สวมหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันผมเข้าไปพันในเครื่องจักร, ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องดูดฝุ่นหนัง   สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรการที่ทำให้พนักงานมีความปลอดภัย มีความสุขและยินดีในการทำงานให้กับบริษัทฯ ต่อไปนานๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับชั้นสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานต่างๆได้อย่างอิสระ เสรีภายใต้กรอบที่เหมาะสม เป็นต้น
 • การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน:  บริษัทฯมีนโยบายในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทฯมีสายงานทางด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน และนอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่
 • การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม: บริษัทฯเสนอผลตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับชั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และปรับเพิ่มผลตอบแทนของพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี
 • การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน: บริษัทฯมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯจะได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการปรับตำแหน่งพนักงานจะพิจารณาจากผลการประเมินผลงาน ซึ่งบริษัทฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี
 • การให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงาน: บริษัทฯมีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจน เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 • การจ้างงานคนพิการ เปิดโอกาสให้มีการจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ
 • การรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท พิจารณาดำเนินการ โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทมีกระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ หากพบว่าบุคลากร คู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ ละเมิดข้อกำหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ
 • สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริษัท   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมการมีสุขพลานามัยที่ดี

 

เจ้าหนี้เงินกู้ยืม: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและบริษัทฯ เช่นการนำเงินกู้ยืมไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้านคู่ค้า: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ด้านคู่แข่งขัน: บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการ และไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัทฯ

ด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 • การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

เป็นอีกมิติสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ  ทั้งในภาวะปกติ  หรือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น

- การร่วมบริจาค  ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ

- การทำบุญสังฆทาน  ทุก ๆ 3 เดือน บริษัทจัดให้มีการทำบุญตักบาตรสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความร่วมมือร่วมใจกัน

- ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยที่ต้องการ โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดให้มีการบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง 

 

 • การศึกษา

บริษัท ชัยวัฒนาฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการ การศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย  โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานในบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม  โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน, ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

               บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้            
 
ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนชน

 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตหนัง chrome-free  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่นการควบคุมผลกระทบต่‹อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้Œอบังคับที่เกี่ยวข้Œองอย่‹างครบถ้วน  เช่น ปัจจัยสำคัญของโรงฟอกหนัง คือ น้ำเสีย  โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลางที่บริษัทตั้งอยู่ ในที่นี้คือ เขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และกากโครเมียมที่ได้รับจากกระบวนการบำบัดจะถูกแยกออก และนำไปฝังกลบที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ


ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร:    
      บริษัทฯ มีการดำเนินการในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการมา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริษัทฯได้สนับสนุนบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็ตาม บริษัทฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มใจ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็เห็นว่ากิจการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในธุรกิจนี้ 

ความรับผิดชอบต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น


บทนำ
               บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   (“บริษัท”  หรือ  “CWT”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ    ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่น  ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลาย  การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกําหนด “ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร   เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ   ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์
               เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ CWT
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้


การคอร์รัปชั่น
               การคอร์รัปชั่น(Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้


ขอบเขต
               ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”)   ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องบริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
 2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
 4. ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ


แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

               1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน ทางมิชอบ

1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็นหากมีความ จำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ ทราบและนำส่งบริษัทฯ ต่อไป

1.3 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผล กระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการผู้อำนวยการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ กําหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ

               2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชั่นพนักงานของ CWT ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท   เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง CWTจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อCWT ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.3 เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาค เพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจ ถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน CWTจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
 • ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องทำจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

2.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 • เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
 • ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
 • เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
 • ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่นในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
 • เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

 

การประเมินความเสี่ยง
               ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 
ทรัพยากรบุคคล
               บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง


การอบรมและการสื่อสาร


พนักงาน  :  บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ   รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้ตระหนึกถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้


ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  :  บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า  หรือผู้ให้ บริการ  ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ   ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท


การกำกับติดตามและสอบทาน
               ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด
กระบวนการลงโทษ
                ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
                คณะกรรมการบริษัทฯ จัดมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็ปไซด์ หรือแผนกบุคคล      หรือรายงานตรงต่อผู้บริหารบริษัทฯ     ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สั่งการให้พิจารณา


เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
1. การกระทําที่ทุจริตที่เกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
3. การกระทําที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส


 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
                พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ


 มาตรการคุมครองและรักษาความลับ 
               บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

CHAI WATANA TANNERY GROUP

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นกรุณาศึกษารายละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้


This website uses cookies for the purpose of improving the user experience, please learn more.

Privacy Policy และ Cookie Policy